INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ

ELEKTRO-COMP spol. s r.o.

  

Základní údaje o zpracovateli osobních údajů:

Správce osobních údajů:  ELEKTRO-COMP spol. s r.o.

                                            Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice

                                            IČ: 15032060

  

Osoba odpovědná za ochranu osobních údajů:

                                            Ing. Michal Dyntera, prokurista a ředitel společnosti

                                            Tel: 777 789 884

                                            E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Společnost ELEKTRO-COMP spol. s r.o. zpracovává osobní údaje při provádění projekčních, stavebních a geodetických prací

  

Osobní údaje provádění projekčních, stavebních a geodetických prací  

 1. Správce údajů zpracovává při provádění projekčních, stavebních a geodetických pracích osobní údaje vlastníků nemovitostí dotčených projektovanými, nebo prováděnými stavbami.

 2. Správce údajů zpracovává osobní údaje vlastníků dotřených nemovitostí projektovaných, nebo prováděných staveb ve svém informačním systému.

Rozsah evidovaných osobních údajů  

 1. Rozsah a struktura povinně evidovaných osobních údajů vyplývají zejména z relevantních právních předpisů k veřejnoprávnímu projednávání, realizaci staveb a jejich uvádění do provozu. 

 2. Osobní údaje vlastníků nemovitostí zpracovávané správcem údajů při provádění projekčních, realizačních a geodetických prací:
  a) jméno a příjmení, příp. titul,
  b) datum narození,
  c) adresa trvalého pobytu,
  d) telefonní a e-mailové spojení,
  e) parcelní čísla pozemků a staveb
  f) čísla listu vlastnictví

 3. Při zpracovávání smluv o „Věcných břemenech – služebnosti“ správce údajů zpracovává kromě osobních údajů v bodě 2 tohoto článku ještě následující údaje: a) rodné číslo

  Jiné osobní údaje vlastníků nemovitostí správce údajů nezpracovává.

Právní základ, účel a doba zpracování osobních údajů  

 1. Údaje obsažené v projektové dokumentaci staveb, správce zpracovává na základě právního vztahu mezi zadavatelem, kterým je zpravidla ČEZ Distribuce a.s. a správcem údajů, jehož předmětem je zpracování projektové dokumentace staveb, její veřejnoprávní projednání, realizace stavby, geodetické zaměření, předání stavby a její legislativní uvedení do provozu, zajištění a podpis smlouvy o Věcném břemeni – služebnosti. 

 2. Účelem takového zpracování je získání povolení k realizaci stavby, fyzická realizace stavby, předání stavby a její legislativní uvedení do provozu, zajištění a podpis smluv o Věcném břemeni – služebnosti.

 3. Osobní údaje vlastníků nemovitostí získává správce z databáze Českého úřadu zeměměřičského a kartografického a přímo od vlastníků nemovitostí.

 4. Za účelem zajištění veřejnoprávního projednání stavby k získání povolení k její realizaci zpracovává správce údaje o vlastnících nemovitostí po dobu provádění projekčních prací včetně doby veřejnoprávního projednávání.

 5. Správce údajů zpracovává osobní údaje o vlastnících nemovitostí po dobu její fyzické realizace včetně doby předávání a legislativního uvádění do provozu. 

 6. Správce údajů zpracovává osobní údaje o vlastnících nemovitostí po dobu projednávání smlouvy o Věcném břemeni – obslužnosti.

 7. Správce údajů uchovává osobní údaje vlastníků nemovitostí jako součást projektové dokumentace po dobu 5 let po ukončení a předání stavby.

Zpřístupňování a předávání osobních údajů  

 1. Osobní údaje vlastníků nemovitostí správce údajů předává ve formě projektové dokumentace, nebo dokumentace o dokončení stavby s legislativním uvedením stavby do provozu a předání podepsaných smluv o Věcném břemeni – služebnosti zadavateli, což je především společnost ČEZ Distribuce a.s., a při veřejnoprávním projednávání stavby orgánům činným v tomto veřejnoprávním řízení.

 2. Účelem předávání osobních údajů je realizace povolené stavby, uvedení do provozu a řádné užívání dokončené stavby a aplikace věcného břemena – služebnosti předmětné stavby na nemovitosti jejího vlastníka.

 3. Osobní údaje vlastníků nemovitostí může správce údajů předávat třetím stranám zajišťujícím pro něj podpůrné činnosti – rozesílání zásilek, zajišťování souhlasů, projektování, veřejnoprávní projednávání, či právní služby a podobně. Tyto třetí strany jsou v postavení zpracovatele osobních údajů, správce údajů jim předává pouze osobní údaje nezbytné pro daný účel (rozesílání zásilek, zajišťování souhlasů, projektování, veřejnoprávní projednávání, či právní služby a podobně), a to pouze údaje těch klientů, kterých se konkrétní podpůrná činnost týká.

 4. Osobní údaje klientů správce údajů nepředává do jiných zemí.

Práva vlastníků nemovitostí - subjektů osobních údajů

1. Subjekt osobních údajů má dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů následující práva:  

 1. právo přístupu k osobním údajům, které jsou v případě subjektu údajů zpracovávány,

 2. právo na opravu osobních údajů subjektu údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, či nepřesné,

 3. v případě, že by subjekt údajů zjistil, nebo se domníval, že správce údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud by osobní údaje subjektu údajů byly nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má subjekt údajů právo požádat správce údajů o vysvětlení a také požadovat, aby byl takto vzniklý stav odstraněn (např. blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací osobních údajů subjektu údajů),

 4. právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,

 5. právo vznést námitku proti zpracování za účelem posouzení, zda došlo k porušení povinností uložených správci údajů platnou právní úpravou,

 6. v případě, kdy osobní údaje subjektu údajů, zpracovává správce údajů na základě souhlasu, má subjekt údajů právo odvolat souhlas,

 7. kromě výše uvedeného má subjekt údajů též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 8. subjekt údajů má též právo na přenositelnost těch údajů, které správci údajů poskytl a které správce údajů zpracovává na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smlouvy. V případě, kdy by subjekt údajů měl zájem předat tyto údaje jinému správci, správce údajů umožní získat osobní údaje subjektu údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, bude-li to technicky proveditelné, je přímo předá jinému správci.

  V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese: ELEKTRO-COMP spol. s r.o., správa osobních údajů, Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, či na telefonním čísle 491 401 661, můžete též kontaktovat Osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.



  V České Skalici dne 21. 5. 2018

  S úctou
  Ing. Michal Dyntera, prokurista a ředitel
  ELEKTRO-COMP spol. s r.o.

Originální dokument je ke stažení zde.

 

   
© Elektro-comp